Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Loft Wapiti.

Obchodní podmínky Loft Wapiti

Ubytování Loft Wapiti, Solanec pod Soláněm 800, Hutisko - Solanec 756 62

1. Smluvní strany

Vzájemný smluvní vztah mezi ubytovanými osobami (dále jen zákazník) a provozovatelem ubytovacího zařízení – Loft Wapiti, Solanec pod Soláněm 800, Hutisko - Solanec 756 62 IČ: 05108403 (dále jen ubytovatel), se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách. Ubytovatel si vyhrazuje právo změny.

2. Ceny

Pevné ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v českých korunách (s DPH ), v prezentaci Loft Wapiti na webových stránkách, sekce Ceník.

3. Služby, změny sjednaných služeb a cen

Pro zákazníka je závazná ta cena, která je uvedena v potvrzení rezervace pobytu. Údaje v prezentačních materiálech mají pouze informační charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ubytovatelem. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci, náhlá porucha či havárie, která nemůže být pro svůj rozsah odstraněna do příjezdu zákazníka) změnit dohodnuté podmínky pobytu. Takovéto změny je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

4. Platba zálohy a doplatku za ubytování

Po provedení rezervace zákazníkem je pro potvrzení rezervace nutné uhradit zálohu na pobyt ve výši 30% z celkové ceny pobytu. Částka se hradí převodem na bankovní účet ubytovatele. Doplatek služeb se hradí v hotovosti na místě ubytování. Doplatek v hotovosti bude zákazníkem uhrazen nejpozději v den příjezdu.

5. Odpovědnost zákazníka

Zákazník odpovídá za případnou škodu na ztracených, rozbitých a jinak poškozených částí inventáře. V případě vzniku škody ze strany zákazníka, je zákazník povinen bez zbytečného odkladu uhradit škodu v plné výši.

6. Zrušení pobytu zákazníkem, změna rezervace

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s ubytovatelem kdykoli před příjezdem. Zrušení pobytu se vyžaduje písemnou formu (postačí e-mail, doručený na elektronickou adresu ubytovatele). Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu, je datum a čas doručení písemného oznámení. Storno poplatky se účtují z uhrazené zálohy následovně:

Od 7 dnů do 4 týdnů před nástupem bude účtován stornovací poplatek 50 % ze zálohy.

Méně než 14 dnů před příjezdem bude účtován stornovací poplatek 100 % ze zálohy.

Při dřívějším odjezdu nebo pozdějším příjezdu, než bylo zarezervováno, nevzniká nárok na vrácení zaplacených peněz.

Vyúčtování a vrácení uhrazené částky klientem sraženou o storno poplatky provede ubytovatel nejpozději do 30 dnů od nahlášení storna.

7. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele

Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, utrpí – li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy respektive vytvoření rezervace, předvídat. Zrušení pobytu vlivem těchto mimořádných okolností je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečné prodlevy, pokud je to možné a není toto

znemožněno např. pobytem v nemocničním zařízení, či v důsledku vážné nemoci ohrožující život. Ubytovatel je povinen v tomto případě zákazníkovi vrátit zálohu na ubytování neprodleně bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.

8. Reklamace

Zákazník je povinen své námitky spojené s kvalitou poskytovaných služeb neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu, v průběhu pobytu tak, aby bylo možno vzniklé závady odstranit. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se, nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu. Totéž platí i v případě, pokud ubytovatel shledá, že reklamace uplatňovaná zákazníkem, je neoprávněná.

9. Pojištění

Účastníci pobytů nejsou ze strany ubytovatele pojištěni a pojištění není v ceně pobytu zahrnuto. Pojištění si zajišťují účastníci pobytu na své vlastní náklady samostatně.

10. Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky ubytovacího zařízení Loft Wapiti, platí pro účastníky pobytu od 1. 1. 2023 a vstupují v platnost v okamžiku jejich podpisu zákazníkem či uhrazením zálohy na ubytování na příslušný bankovní účet.

Loft Wapiti
Solanec pod Soláněm 800
Hutisko - Solanec
756 62